გამარჯვებულების გამოვლენა მოხდება შემდეგი კრიტერიუმებით:

რაოდენობრივი კრიტერიუმები დინამიკაში:

 • შემოსავლები
 • აქტივები
 • დასაქმებულთა რაოდენობა

ხარისხობრივი კრიტერიუმები:

 • მსესხებლის დადებითი საკრედიტო ისტორია;
 • სესხის/კრედიტის ეფქტურად გამოყენება;
 • ბიზნესის საბაზრო პოზიცია;
 • აქვს თუ არა ბიზნეს სტრატეგია და როგორ ლახავს სიძნელეებს;
 • ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები;
 • ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ბიზნესის მნიშვნელობა.

ყველაზე ინოვაციური მიკრო-მეწარმე უნდა აკმაყოფილებდეს დამატებით ერთ ან რამოდენიმე ჩამოთვლილ კრიტერიუმს:

 • თანამედროვე ტექნიკის ინტეგრირება წარმოებაში;
 • ბიზნეს ამოცანის გადაჭრა ორიგინალური მეთოდით;
 • ახალი ტიპის ბიზნესის წამოწყება , რომლის ანალოგი საქართველოში არ არის.

სოციალურად ორიენტირებული მიკრო-მეწარმე უნდა აკმაყოფილებდეს დამატებით ერთ ან რამოდენიმე ჩამოთვლილ კრიტერიუმს:

 • დასაქმებული ჰყავს იძულებით გადაადგილებული პირები, სოციალურად დაუცველები;
 • საქმიანობას გააჩნია სოციალური ეფექტი სოფლისთვის, დაბისთვის, თემისთვის (მაგალითად აფთიაქი მთაში, ინტერნეტი მიუვალ სოფელში, სამარშუტო ავტობუსი მიუვალ სოფელში);
 • ენერგო ეფექტური ბიზნესი;
 • გარემოზე მავნე ზემოქმედების შემცირება;
 • წარმოება ეკოლოგიური სტანდარტების გათვალისწინებით.

 

ახალგაზრდა მიკრო-მეწარმე გულისხმობს მონაწილეს 30 წლამდე.